450x337-images-stories-aktualnosci-dsc00524

Szanujmy co nasze!

Kolejne oględziny parku pokazują, że dewastowane jest wspólne mienie. Rozwalone ławki, wyłamane kosze i notoryczne zaginięcie ławek, powodują, że zrewitalizowany Park traci na swojej estetyce, a pieniądze na jego naprawę mogłyby być przeznaczone na inne potrzeby. Jako mieszkańcy nie powinniśmy przechodzić obojętnie.

przypomnijmy:

Park jest nieodłącznym elementem układu historycznej zabudowy miasta.  W parku jak i w całym zespole pałacowym, należącym do najbardziej interesujących założeń barokowych na Śląsku, remontu wymagały zarówno nawierzchnie alejek, cieki wodne oraz posadowione na nich mostki jak i historyczny basen. Zakres planowanych prac w zakresie zagospodarowania terenu zabytkowego parku (z wyłączeniem pałacu i jego bezpośredniego otoczenia) obejmował:
– remont nawierzchni alejek, ścieżek i krawężników,
– montaż balustrad mostowych, ławek parkowych i słupów ograniczających ruch kołowy,
– renowację stawu,
– prace pielęgnacyjno-sanitarne w drzewostanie,
– roboty porządkowe – usunięcie zakrzaczeń i podszytu oraz karczowanie samosiewów na terenie 7,11 ha w części północnej parku,
– roboty agrotechniczne związane z renowacją i odtworzeniem trawników,
– sadzenie drzew i krzewów – 824 szt.,
– renowację Rowu Chocianowskiego, przepustu i komory wlotowej na odcinku do kanału miejskiego do granic parku – 402m

 

Źródło: chocianow.pl