ZespolSzkol1

Stypendia szkolne i dofinansowania zakupu podręczników- trwa nabór wniosków

Od 1 do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017. Natomiast do 9 września przyjmowane są wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom- mieszkańcom Gminy Chocianów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, czy też ciężka, długotrwała choroba. Stypendium szkolne obejmuje refundację kosztów poniesionych przez ucznia i jego opiekunów na cele edukacyjne. Zwrot poniesionych kosztów będzie możliwy tylko przy okazaniu imiennych faktur, rachunków, biletów miesięcznych i zaświadczeń. Z programu skorzystać mogą osoby, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 514 złotych. W przypadku, kiedy uczeń prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, dochód nie może być wyższy niż 634 złote.

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest według przepisów określonych w ustawie o pomocy społecznej. Za dochód uznawana jest suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, dochód ten zostaje pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o składki na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne, czy też kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć dokumentację poświadczającą wysokość dochodów uzyskanych w sierpniu. Chodzi między innymi o zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto lub ewentualnie zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy, zaświadczenie lub decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach, czy też zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach i wyroki sądowe o wysokości zasądzonych alimentów lub świadczenia komornika. Natomiast o dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych mogą ubiegać się uczniowie mający problemy zdrowotne, w tym z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną.

Szczegółowy opis programu wraz z procedurą przyznawania dofinansowania do pobrania tutaj: POBIERZ 

Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej: POBIERZ 

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia UMiG Chocianów pod numerem telefonu: (76) 818 51 38, wew. 128

Źródło: chocianow.pl