setki_zlotych

Stypendia pomostowe szansą dla maturzystów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz Agencja Nieruchomości Rolnych ogłasza XVI edycję „Stypendia pomostowe” dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018.

Stypendium wynosi 5000 złotych i wypłacane jest w 10 ratach. Skorzystać z niego mogą maturzyści, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Muszą być także obywatelami polskimi lub posiadać Kartę Polaka.

Stypendysta powinien być także dzieckiem byłego pracownika państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat. Powinien mieszkać także na terenie wiejskim lub w mieście do 20 tysięcy mieszkańców, a okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu. W kryteriach uwzględniane jest również pochodzenie z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1600 zł brutto. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności 1800 zł (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.). Stypendysta powinien również osiągnąć na egzaminie maturalny liczbę punktów nie  mniejszą niż 90, liczoną zgodnie z algorytmem załączonym w regulaminie programu.

Termin składania wniosków online: 3.07.2017- 18.08.2017 do godziny 16.00
WAŻNE: Wypełnione i wydrukowane wnioski online wraz z podpisem i załącznikami należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, przy ul. Mińskiej 60.
Termin składania wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami w oddziałach terenowych ANR: 25.08.2017

Szczegółowe informacje o Pragami dostępne są na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Źródło: chocianow.pl