pieniadze

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył zadania w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

O dofinansowania będzie można się starać w ramach Osi priorytetowej 1- Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4- Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1- „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.4- Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.
Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegający na stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

  • stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
  • dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
  • otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
  • działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy
W ramach powyższego Schematu 1.4 A preferencje uzyskają projekty:

  • realizowane w partnerstwie;
  • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi w sumie 2 349 581,29 złotych.
Więcej informacji oraz wnioski do pobrania: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/621-1-4-1-a-tworzenie-nowych-modeli-biznesowych-msp-konkurs-horyzontalny-3.html

 

Źródło: chocianow.pl