OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rok działalności Gminnej Spółki Wodnej w Chocianowie

Mając na uwadze jak ważne są problemy występujące na terenie Gminy Chocianów dotyczące urządzeń melioracji szczegółowych, w tym brak ich należytego utrzymania oraz fakt, że w 2013 r. mieszkańcy Gminy Chocianów podjęli inicjatywę powołania Spółki Wodnej.
Cel jaki przyświeca działalności Spółki to poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej, a w szczególności wykonywanie, odmulanie, czyszczenie i naprawy konieczne do prawidłowego odprowadzania nadmiaru wód opadowych.
Pierwsze efekty jej działania są już widoczne – w ubiegłym roku Spółka przeprowadziła swoje pierwsze prace melioracyjne uzyskując zarówno od Powiatu Polkowickiego jak i od Wojewody Dolnośląskiego dotacje na ten cel.
Dalsze prace Spółki niewątpliwie przyczynią się do widocznej poprawy stanu urządzeń melioracji szczegółowych, co pomoże w ochronie gruntów rolnych jak i zabudowań mieszkalno-gospodarczych przed podtopieniami na terenie Gminy Chocianów.
Dnia 31.03.2015 r. odbyło się drugie Walne Zebranie Członków Spółki na którym udzielono absolutorium zarządowi zatwierdzając sprawozdanie rzeczowe i finansowe Spółki za rok 2014, jak również zatwierdzono plan pracy Spółki na rok 2015.
Henryk Czekajło