SzkolaPodstawowa

Reforma oświaty w Chocianowie

Osiem klas w szkole podstawowej, kolejne cztery w liceum lub pięcioletnie technikum. Takie zmiany wprowadził rząd w szkołach. Zmiany wiążą się  nieodłącznie z wygaszaniem gimnazjów, co dla samorządów stanowi nie lada wyzwanie. Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe. Projekt przesłany zostanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych, a ostateczna treść uchwały i decyzja w sprawie chocianowskich szkół  będzie nam znana po przedstawieniu opinii kuratora. Do 31 marca Rada Miejska podejmie także ostateczną uchwałą, w sprawie sieci szkół w gminie. 

Istotnym elementem projektu uchwały jest włączenie Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi do Szkoły Podstawowej w Chocianowie. Zaproponowane przez gminę rozwiązanie, pozwala zachować dotychczasowe obwody szkół, pozwoli także zachować dotychczasową liczbę szkół podstawowych. Jednocześnie z mocy prawa, wszystkie szkoły podstawowe stają się szkołami ośmioklasowymi. W praktyce będzie wyglądało to tak, że w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, w połączonej z gimnazjum szkole podstawowej w Chocianowie, prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.
-Zaproponowane przez nas rozwiązanie ukierunkowane było zarówno dobrem dzieci, jak i ochroną etatów nauczycielskich w gimnazjum. Wzięliśmy pod uwagę analizę demograficzną dzieci urodzonych w latach 2010- 2016, oczekiwania rodziców oraz warunki organizacyjne w szkołach- mówi Franciszek Skibicki, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. –Każda reforma budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Przed nami jeszcze długa droga przed wprowadzeniem zmian, w tym  decydująca opinia kuratora oświaty- dodaje Burmistrz.
Ustawodawca dał samorządom możliwość wyboru przekształcenia gimnazjum w kilku wariantach.
W Chocianowie miałoby to nastąpić poprzez włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej, drugą zaś opcją miałoby być wygaszenie gimnazjum. Trzeci wariant zakłada przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową. Propozycja gminy, o włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej, wydaje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem. Pozwoli ona uchronić nauczycielskie etaty w szkołach oraz przede wszystkim, nie zaburzy w większym stopniu organizacji nauczania, co pozwoli stworzyć racjonalny podział klas w obu budynkach szkół w Chocianowie (ul. Wesoła oraz budynek gimnazjum przy ul. Szkolnej).
Zmiany w oświacie budzą wiele wątpliwości szczególnie wśród nauczycieli, którzy obawiają się utraty pracy. Już teraz pojawiają się pytania dotyczące szczegółowych zmian w strukturze organizacji szkół.

-Na tym etapie nie możemy jeszcze mówić o konkretach. Podjęliśmy uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Projekt przesłany zostanie do zaopiniowania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i związków zawodowych. Jeśli opinia będzie pozytywna, a uchwała o docelowej sieci szkół podjęta, wówczas szkoły rozpoczną pracę nad arkuszami organizacyjnymi, gdzie rozpatruje się stan osobowy szkoły- wyjaśnia Burmistrz.

Dyskusje krążą także nad budżetem i gminnymi wydatkami na oświatę. Reforma niesie ze sobą dodatkowe koszty, związane z przystosowaniem wszystkich szkół do nowego systemu nauczania. Tylko w zeszłym roku na oświatę gmina wydała w sumie 15 093 774 zł, z czego subwencja oświatowa wyniosła jedynie 7 211 359 zł, resztę zaś dołożyła gmina z własnych dochodów. W tegorocznym gminnym budżecie planowana kwota wydatków na oświatę również wynosi grubo ponad 15 milionów. -Reforma niesie ze sobą dodatkowe koszty. Fundusze, które przekierowane zostaną na oświatę, niestety będą musiały odbyć się kosztem innych inwestycji w gminie i nie jesteśmy w stanie tego pominąć. Przystosowanie szkół podstawowych do nauczania w systemie ośmioklasowym jest teraz priorytetowe- mówi Burmistrz.

Według projektu na terenie gminy Chocianów działać będzie Szkoła Podstawowa w Chocianowie przy ul. Wesołej, zajęcia prowadzone będą także w budynku obecnego gimnazjum przy ul. Szkolnej. Wciąż funkcjonować będą także szkoły podstawowe w Trzebnicach, Parchowie i Szklarach Dolnych. Granice obwodów dla tych szkół pozostają bez zmian.

Źródło: chocianow.pl