Bez nazwy-1

Prokurator Generalny po stronie powiatów

Oficjalne stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie zaskarżonej przez powiaty ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Prokurator Generalny, który jest z mocy prawa niezależnym uczestnikiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygnaturze akt K 33/14, zainicjowanej wnioskiem 11 rad powiatów Koalicji Powiatów wyraził stanowisko, że zaskarżone przepisy, regulujące wpłaty „janosikowe” powiatów – w zakresie, w jakim nie gwarantują powiatom zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych – są niezgodne z: zasadą solidarności (wyrażoną w preambule Konstytucji, zasadą sprawiedliwości społecznej (wyrażoną w art. 2 Konstytucji), zasadą adekwatności dochodów jednostek samorządu do nałożonych na nie zadań (wyrażoną w art. 167 ust. 1, 2 i 4 w zw. z art. 166 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 9 ust. 1, 2 i 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego). Ponadto Prokurator Generalny przychylił się do wszystkich zarzutów przedstawionych przez Koalicję Powiatów.  Podkreślił także, że zaskarżone przepisy nie realizują celu, jakim powinna być pomoc powiatów bogatszych świadczona na rzecz powiatów biedniejszych. W dalszym ciągu czekamy na wyznaczenie przez Trybunał Konstytucyjny terminu rozprawy.

 

Źródło: Powiat Polkowicki