sąd

Ławnicy poszukiwani

Sąd Okręgowy w Legnicy ogłosił uzupełniające wybory na ławników sądowych. Kandydaci mogą się zgłaszać do 15 czerwca.

Sąd Okręgowy w Legnicy ogłosił uzupełniające wybory na ławników sądowych. Ławnikiem sądowym może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie i w pełni korzysta z praw cywilnych i obywatelskich i ma ukończone 30 lat. Kandydat powinien mieć nieskazitelny charakter, być zatrudnionym, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Inne warunki, jakie powinien spełniać to brak zdrowotnych przeciwwskazań do pełnienia obowiązków ławnika i co najmniej średnie wykształcenie.

Ławnikami nie mogą być osoby, które są zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze. Funkcji tej nie mogą spełniać także radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są w Biurze Rady Miejskiej w Chocianowie (ul Ratuszowa 10, 1 piętro, pok. 17a).

Druki można znaleźć w Biurze Rady Miejskiej w Chocianowie, na stronie internetowej BIP Chocianów oraz na www.ms.gov.pl

Więcej informacji znajdziecie tutaj: http://chocianow.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=189240

Źródło: chocianow.pl