glowne

Kwalifikacja wojskowa w powiecie

W dniach od 29 marca do 13 kwietnia 2017 r. przeprowadzona zostanie na terenie powiatu polkowickiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 1998 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Ponadto kwalifikacji wojskowej podlegają osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie powiatu polkowickiego winny ten obowiązek spełnić w terminie od 29 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r. w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej             w Polkowicach mieszczącej się w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przy ul. Skalników 6 (wejście od strony obiektów sportowych).

Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Polkowicach wezwanych zostanie ok.  387 osób podlegające kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego oraz ok. 108 osób rocznika starszego.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1)       Wójtowi lub burmistrzowi dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

2)       Powiatowej Komisji Lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3)       Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania

Na Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Polkowicach wyznaczono lek. chirurgii ogólnej Pana Andrzeja Łępickiego.

komisja kwalifikacyjna_02

Źródło: Powiat Polkowicki