ratusz

Program „Rodzina 500 plus”

Program „Rodzina 500 plus” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. Wnioski można składać od 1 kwietnia br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Osoby, które złożą wniosek do dnia 1 lipca 2016r. dostaną wyrównanie od dnia 1 kwietnia. Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie). Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) przez pierwsze dziecko należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia pierwszym dzieckiem jest jedno z dzieci wskazane przez osobę, która ubiega się o świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres rozliczeniowy, który będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Rodzina 500 plus oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie.
Małgorzata Bańkowska
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie
Źródło: chocianow.pl